Home Domeincontrole Producten & Diensten Support Bedrijfsinformatie Contact
 


Mededelingen:

18 mei

Zondag 3 juni tussen 08:00 en 16:00 zijn er onderhoudswerkzaamheden aan onze netwerkinfrastructuur gepland.

Deze werkzaamheden hebben invloed op alle verbindingen binnen ons netwerk.

Dit kan betekenen dat in deze periode uw verbindingen op ons netwerk één keer of enkele keren onderbroken worden.

Algemeen

Mocht u vragen hebben dan kunt u die sturen naar Support@Wisjaweb.nlALGEMENE VOORWAARDEN van Wisjaweb.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haagelanden onder nummer 27247065.

Artikel 1 Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie­dingen van Wisjaweb.nl en alle tot haar groep behorende ondernemingen, hierna gezamenlijk te noemen "Wisjaweb.nl" en alle overeen­kom­sten waarbij Wisjaweb.nl partij is.

1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepas­sing.

Artikel 2 Aanbiedingen en prijzen

2.1 Door Wisjaweb.nl gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven binden Wisjaweb.nl niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anderszins is vermeld.

2.3 Wisjaweb.nl is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen te verhogen. De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

2.4 Indien zich een verhoging van de door Wisjaweb.nl te maken kosten voordoet die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van de wederpartij is en waarop Wisjaweb.nl geen invloed kan uitoefenen, kan Wisjaweb.nl ingeval een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat wederpartij gehouden is Wisjaweb.nl te betalen voor het reeds door Wisjaweb.nl geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Artikel 3 Totstandkomen van een overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van Wisjaweb.nl tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door wederpartij een opdracht is verstrekt, door Wisjaweb.nl deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor wederpartij toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd. Wisjaweb.nl reageert zo spoedig mogelijk. Wisjaweb.nl is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat Wisjaweb.nl de opdracht aanvaardt.

3.2 Indien wederpartij niet alle door Wisjaweb.nl gevraagde gegevens verstrekt, is Wisjaweb.nl gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 5 lid 2 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

3.3 Wisjaweb.nl is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door wederpartij. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel degelijk de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te corrigeren.

Artikel 4 Aard verbintenissen, uitvoering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, zijn alle verbintenissen van Wisjaweb.nl voortvloeiend uit een overeenkomst inspanningsverbintenissen.

4.2 Wisjaweb.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verbintenissen.

Artikel 5 Termijnen

5.1 Door Wisjaweb.nl opgegeven leveringstermijnen binden Wisjaweb.nl niet. Wisjaweb.nl zal zich ervoor inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Wisjaweb.nl niet in verzuim en heeft de wederpartij mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Wederpartij is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Wisjaweb.nl mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt wederpartij een vergoeding aan Wisjaweb.nl op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

Artikel 6 Technische uitvoering

6.1 Wisjaweb.nl is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. Wisjaweb.nl wordt daardoor jegens wederpartij niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door wederpartij geleden schade. Wisjaweb.nl zal aanpassingen die inspanningen van wederpartij noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. Wisjaweb.nl zal het bestaan van deze aanpassingen per e-mail of brief aan wederpartij melden.

6.2 Wisjaweb.nl is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en usernames van wederpartij te veranderen met dien verstande dat deze wijzigingen, indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per e-mail of brief aan wederpartij zullen worden medegedeeld.

6.3 Wisjaweb.nl is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan wederpartij verschuldigd te zijn.

6.4 Wisjaweb.nl is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat wederpartij zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien wederpartij gehouden is (reclame)uitingen van Wisjaweb.nl op de homepage of elders op zijn site te tonen, is Wisjaweb.nl gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van wederpartij.

Artikel 7 Gegevensbescherming

7.1 Wisjaweb.nl legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door de wederpartij, mede door het gebruik van de dienstverlening door wederpartij, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en om wederpartij op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Hierbij tracht Wisjaweb.nl rekening te houden met voorkeuren van wederpartij.

De wederpartij heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken dienen schriftelijk aan Wisjaweb.nl te worden gedaan.

7.2 Wisjaweb.nl zal persoonsgegevens niet aan derden meedelen, tenzij dit in overeenstemming is met het doel waartoe zij zijn verwerkt en/of wederpartij haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden. Indien Wisjaweb.nl op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien vervolgens komt vast te staan dat deze verplichting niet bestond, is Wisjaweb.nl niet aansprakelijk voor de daardoor bij wederpartij ontstane schade.

Artikel 8 Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Wisjaweb.nl ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Wisjaweb.nl of haar licentiegevers.

8.2 Wederpartij zal merken, handelsnamen, andere aanduidingen van intellectuele eigendom en/of identificatienummers en dergelijke niet van het geleverde of ter beschikking gestelde verwijderen.

8.3 Wisjaweb.nl vrijwaart wederpartij tegen iedere actie van derden gebaseerd op de stelling dat hetgeen door haar is geleverd, dan wel ter beschikking is gesteld, dan wel wordt gebruikt in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inbreuk maakt op een in Nederland te handhaven recht van intellectuele eigendom. Indien een hier bedoelde actie door een derde wordt ingesteld, heeft Wisjaweb.nl het recht het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen of te vervangen door een gelijkwaardig product. De in dit lid bedoelde vrijwaring vervalt wanneer wederpartij niet binnen 14 werkdagen nadat zij van een dergelijke actie van een derde kennis heeft genomen, die actie schriftelijk aan Wisjaweb.nl meldt. Wederpartij zal alle benodigde volmachten en informatie aan Wisjaweb.nl verstrekken, alsmede relevante stukken onverwijld aan Wisjaweb.nl ter hand stellen en alle medewerking verlenen om Wisjaweb.nl in staat te stellen zich, zo nodig in naam van wederpartij, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Wisjaweb.nl zal met uitsluiting van ieder ander gerechtigd zijn de wijze van verweer te bepalen, eventuele schikkingonderhandelingen te voeren en indien gewenst een vaststellingsovereenkomst te sluiten, danwel in een gerechtelijke procedure verweer te voeren.

Artikel 9 Gebruiksrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Wisjaweb.nl of haar licentiegevers.

9.2 Wederpartij verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Wisjaweb.nl ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, indien en voor zover uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegekend.

9.3 Tenzij schriftelijk anders bepaald, mag wederpartij door Wisjaweb.nl geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, websiteontwerpen of ander materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, slechts gebruiken op één werkstation en uitsluitend binnen en ten behoeve van zichzelf of van de eigen organisatie. Dit gebruik is een gebruik in objectcode en is onderworpen aan de bepalingen van de overeenkomst en deze voorwaarden en aan de licentievoorwaarden van de leveranciers van niet door Wisjaweb.nl vervaardigde programmatuur. Indien en voor zover Wisjaweb.nl programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins door derden ontwikkeld of opgesteld aan wederpartij ter beschikking stelt of levert, zullen daarvoor de gebruiksrechten gelden, waaronder mede begrepen beperkingen voor wat betreft het gebruik, als bepaald in de voorwaarden van die derden, met terzijdestelling van hetgeen bepaald is in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Wederpartij aanvaardt bedoelde gebruiksrechten van derden.

9.4 Het is wederpartij niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.

9.5 Het is wederpartij uitsluitend toegestaan:

(I) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te laden en in beeld te brengen, indien en voor zover technisch noodzakelijk voor de verkregen gebruiksrechten;
(II) één reservekopie van de geleverde programmatuur te maken.

9.6 Het is wederpartij niet toegestaan:

(I) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten, dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
(II) anders dan als onderdeel van de in artikel 9 lid 5 sub (I) bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wisjaweb.nl;
(III) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor eigen oefening, studie of gebruik;
(IV) de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan wederpartij is toegestaan.

9.7 Indien wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Wisjaweb.nl de geleverde werken gebruikt in strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Wisjaweb.nl een vergoeding toe van drie maal de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van € 500,-- (zegge: Vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Wisjaweb.nl de volledige door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Wederpartij dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Wisjaweb.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.

10.2 Anders dan haar herstelverplichting, zoals omschreven in artikel 10.4 en 10.5 is Wisjaweb.nl niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, een jegens wederpartij gepleegde onrechtmatige daad of anderszins, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van het bestuur of tot de leidinggevenden van Wisjaweb.nl behorende personen, welke aansprakelijk is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van Wisjaweb.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

10.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van Wisjaweb.nl worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van Wisjaweb.nl beperkt tot de vergoeding waarop Wisjaweb.nl voor het door haar geleverde recht heeft terzake van de dienst, levering van een zaak of verstrekking van rechten, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die wederpartij over één maand verschuldigd is.

10.4 Eventuele fouten in het geleverde dient wederpartij binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan Wisjaweb.nl te melden. Indien niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 10.5.

10.5 De wederpartij is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door Wisjaweb.nl in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover Wisjaweb.nl van oordeel is dat de wederpartij correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal Wisjaweb.nl, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel de wederpartij een korting op de prijs verlenen, ofwel de wederpartij terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door Wisjaweb.nl aan een van deze herstelverplichtingen zal Wisjaweb.nl jegens de wederpartij geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

10.6 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van Wisjaweb.nl beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door Wisjaweb.nl ter uitvoering van haar overeenkomst met de wederpartij worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van Wisjaweb.nl en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

10.7 De eventuele aansprakelijkheid van Wisjaweb.nl voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.3 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.

Artikel 11 Positie wederpartij

11.1 Wederpartij garandeert Wisjaweb.nl dat (het uitvoeren van) de door hem aan Wisjaweb.nl verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die wederpartij met gebruikmaking van de diensten van Wisjaweb.nl verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig subjectief recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voorkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerceregelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

11.2 Indien Wisjaweb.nl reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van wederpartij, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat wederpartij tot tevredenheid van Wisjaweb.nl aantoont dat hiervan geen sprake was dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Wisjaweb.nl is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door wederpartij terzake de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Wisjaweb.nl ten onrechte geschiedde.

11.3 Indien komt vast te staan dat er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar gedrag van wederpartij, is Wisjaweb.nl gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Indien komt vast te staan dat daarvan geen sprake (meer) is, zal Wisjaweb.nl haar dienstverlening zo snel mogelijk hervatten.

11.4 De verbintenisse van wederpartij, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Wisjaweb.nl haar dienstverlening opschort.

11.5 Wederpartij vrijwaart Wisjaweb.nl terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake de in dit artikel opgenomen bepalingen. Wederpartij is aansprakelijk voor de volledige eventueel door Wisjaweb.nl geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige kosten van juridische bijstand van Wisjaweb.nl.

11.6 Wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en creditcard maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur is opgenomen. Wisjaweb.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

11.7 Het is wederpartij uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van Wisjaweb.nl. Zonder voornoemde toestemming is Wisjaweb.nl gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.

Artikel 12 Acceptable use policy

12.1 Behoudens voor zover zij hiertoe wettelijk gehouden zou zijn, onthoudt Wisjaweb.nl zich van controle van de inhoud van de website van de wederpartij dan wel van enige andere controle terzake het gebruik van de door haar aan wederpartij geboden dienstverlening. Wisjaweb.nl is echter gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden, onder meer indien zij kennis neemt of door derden op de hoogte wordt gesteld van:

(I) Het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar of rechthebbende daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven aan de wederpartij alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

(II) Het (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;

(III) Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende publiceren van documenten op Internet waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceren

(IV) Het hinderen van een andere gebruiker bij diens gebruik van het Internet of Internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;

(V) Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;

(VI) Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;

(VII) Het zodanig gebruik maken van de diensten van Wisjaweb.nl dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Wisjaweb.nl of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van Wisjaweb.nl worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

12.2 Wisjaweb.nl zal de toegang tot de website en/of informatie van wederpartij onmogelijk maken, dan wel de website en/of informatie verwijderen, dan wel de website en/of informatie ter beschikking stellen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt Wisjaweb.nl niet schadeplichtig jegens wederpartij.

Artikel 13 Toegangscodes

13.1 Wederpartij dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan wederpartij verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

13.2 Wederpartij dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Wisjaweb.nl te melden.

13.3 Wederpartij is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan wederpartij verzonden toegangscodes niet in het bezit van wederpartij zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 14 Betalingen

14.1 Wederpartij betaalt binnen de termijn die op de factuur is vermeld of die is overeengekomen. Indien geen betalingstermijn is vermeld, geschiedt de betaling door wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum.

14.2 Tenzij anders overeengekomen, geschieden betalingen bij duurovereenkomsten altijd voorafgaand aan de aanvang van een periode van dienstverlening.

14.3 Betaling geschiedt zonder korting of schuldvergelijking. Wederpartij is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten ingeval wederpartij een vordering op Wisjaweb.nl bezit of pretendeert.

14.4 Wisjaweb.nl is altijd gerechtigd wederpartij tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren dan wel zekerheid voor nakoming door wederpartij te verlangen.

14.5 Bij niet (tijdige) betaling zal wederpartij zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim zijn.

14.6 Indien wederpartij in gebreke is, is wederpartij over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2 % per jaar. Tevens is wederpartij alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door wederpartij verschuldigde met een minimum van € 250,-- (tweehonderdvijftig Euro).

14.7 Indien Wisjaweb.nl kosten heeft moeten maken, welke kosten Wisjaweb.nl in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient wederpartij ook deze kosten aan Wisjaweb.nl te betalen.

Artikel 15 Duur van een overeenkomst

15.1 Een overeenkomst voor betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, aangegaan voor een periode van bepaalde tijd van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van rechtswege met de periode waarvoor deze aanvankelijk is aangegaan verlengd. Een al dan niet verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan door wederpartij en door Wisjaweb.nl slechts schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van de al dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden.

15.2 Een overeenkomst voor betaalde diensten voor onbepaalde tijd kan door wederpartij en door Wisjaweb.nl slechts schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden. Indien wederpartij een vergoeding betaalt over een periode die groter is dan drie maanden, is wederpartij niet gerechtigd tot restitutie van het reeds betaalde en/of tot korting op het nog verschuldigde.

Artikel 16 Wijziging voorwaarden

Wisjaweb.nl is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wisjaweb.nl zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand voordat deze in werking treden op haar website publiceren en Wisjaweb.nl zal het voornemen wijzigingen aan te brengen per e-mail of brief aan wederpartij meedelen. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden indien de gewijzigde voorwaarden een verslechtering van de positie van de wederpartij inhouden.

Artikel 17 Opschorting

Iedere tekortkoming van wederpartij geeft Wisjaweb.nl het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen wederpartij door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in die situatie voor die periode de gebruiksrechten van wederpartij zijn opgeschort. Wederpartij dient ook gedurende de periode dat Wisjaweb.nl haar rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, haar verbintenissen na te komen.

Artikel 18 Ontbinding

18.1 Wisjaweb.nl kan deze overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst wanneer:

- het faillissement van de wederpartij wordt uitgesproken;

- wederpartij surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

- wederpartij door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

- Wisjaweb.nl gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van wederpartij (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;

- wederpartij de betalingstermijn heeft overschreden.

18.2 Door de ontbinding worden de vorderingen van Wisjaweb.nl terstond opeisbaar en vervallen de verleende gebruiksrechten.

Artikel 19 Overdraagbaarheid

19.1 De rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst kunnen door wederpartij niet aan een derde worden geleverd of overgedragen.

19.2 Wisjaweb.nl is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Wisjaweb.nl naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Wisjaweb.nl gedreven onderneming.

Artikel 20 Overmacht

20.1 Wisjaweb.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Wisjaweb.nl, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en terrorisme. Ieder der partijen is indien deze toestand tenminste 14 dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.

20.2 Indien Wisjaweb.nl ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 21 Bewijs

21.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Wisjaweb.nl leveren volledig bewijs op van de stellingen van Wisjaweb.nl, behoudens tegenbewijs.

21.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden ook "in de vorm van elektronische tekst" verstaan.

Artikel 22 Onverbindendheid

Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 23 Rechts- en forumkeuze

23.1 Op de (rechts)verhouding tussen Wisjaweb.nl en wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

23.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan een, door Wisjaweb.nl nader te noemen, bevoegde rechter, tenzij Wisjaweb.nl ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

Terug naar de FAQ pagina.

Over Wisjaweb    Disclaimer    Algemene voorwaarden    Wisjaweb.nl 2001-2015